top of page
Web Konsultacja

Ubezpieczenia firmy

Dostępne oferty są bardzo zróżnicowane, podobnie jak same firmy obecne na rynku.
Dokładamy wszelkich starań, aby zakres ochrony był dopasowany do specyfiki
prowadzonej działalności gospodarczej. Nasi konsultanci z szeregu dostępnych
ubezpieczeń przedstawią Ci oferty najlepsze dla Twojej działalności.

 

Ubezpieczenia majątku firmy
 

Do najpopularniejszych ubezpieczeń majątkowych należy ubezpieczenie ogniowe.
Zapewnia ono ochronę majątku firmy przed skutkami szkód o charakterze często wręcz
katastroficznym, które powodują poważne straty finansowe.
Ubezpieczeniem mogą być objęte między
innymi:
budynki, budowle i lokale,
urządzenia techniczne, maszyny,
aparaty i narzędzia,
środki obrotowe: towary, surowce,
półprodukty, wyroby gotowe lub w
toku produkcji, opakowania, części
zapasowe do maszyn i urządzeń,
wyposażenie sklepów, biur,
magazynów
i innych pomieszczeń,
wartości pieniężne,
nakłady adaptacyjne.

 

 

 

 

Ubezpieczenie OC dla firm
 

Zapewnia ono ochronę przed skutkami finansowymi związanymi z naprawieniem szkody wyrządzonej osobom trzecim przez Ciebie lub Twoich pracowników w związku z
prowadzeniem przez Ciebie działalności gospodarczej. W skład tego ubezpieczenia
wchodzą przede wszystkim:


OC deliktowa, czyli odpowiedzialność

za szkody będące następstwem czynu
niedozwolonego (art. 415 Kodeksu Cywilnego: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia).

 

OC kontraktowa, czyli odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek nienależytego wykonania umów, bądź zupełnego niewywiązania się z niej.
 

 

Ochroną są również objęte szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. W
zależności od indywidualnych potrzeb możliwe jest rozszerzenie ubezpieczenia o klauzule dodatkowe takie jak między innymi:


odpowiedzialność za produkt,
odpowiedzialność za szkody w środowisku,
odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez Ubezpieczonego.

 

Możesz również odpowiednio ubezpieczyć swoich pracowników. Więcej o ubezpieczeniach grupowych na życie dla firm przeczytasz w zakładce Ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenie MSP to dedykowane oferty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nieprzewidziane zdarzenia mogą narazić firmę na poważne straty, a tym samym utratę płynności finansowej. O szczegóły oferty zapytaj naszych agentów.

Zawsze dokładamy wszelkich starań, żeby zakres ochrony był dopasowany do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

bottom of page