top of page
Bride and Groom

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie kosztów leczenia
 

Dla kogo?
Ubezpieczenie skierowane jest do klienta indywidualnego, który nie ukończył 70 lat.
Umowa może objąć ochroną ubezpieczeniową także całą rodzinę: małżonka lub partnera
oraz dzieci.

 

Czego dotyczy?
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty świadczeń medycznych, koszty pomocy doraźnej i
dzienne świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu.

 

W zakresie kosztów świadczeń medycznych znajdują się m.in.:


 

konsultacje lekarza internisty oraz
lekarzy specjalistów,
badania diagnostyczne,
wizyty domowe,
rehabilitacja,
przegląd stomatologiczny,
szczepienie przeciw grypie.


 

Umowa może być zawarta w ramach ubezpieczenia indywidualnego lub rodzinnego w
wariancie standardowym, pełnym lub prestiżowym. Ze szczegółami dostępnych ofert
zapoznają Cię nasi konsultanci.

 

 

Ubezpieczenie grupowe na życie dla firm


Dla kogo?


Ubezpieczenie skierowane jest do grupy pracowników oraz wszelkich innych grup
formalnych (takich jak związki zawodowe czy spółdzielnie). Minimalna liczba pracowników
konieczna do zawarcia umowy ubezpieczenia to 3 osoby związane formalnie z zakładem
pracy (ubezpieczającym). Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku 18-70 lat.

Na jakich warunkach?
 

Zawarcie ubezpieczenia jest możliwe bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego.
Również poszerzenie zakresu ubezpieczenia nie wymaga badań medycznych. Umowa
ubezpieczenia daje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie
zaspokajającego potrzeby osób ubezpieczonych. Warunki ubezpieczenia w zakresie
wysokości świadczeń podlegają negocjacjom. Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24
godziny na dobę na całym świecie. Ubezpieczony ma przy tym prawo do indywidualnego
kontynuowania ubezpieczenia po odejściu z zakładu pracy w ramach odrębnej, korzystnej
umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego. Wysokość składki zależy od
wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń dodatkowych, wysokości świadczeń
oraz liczby wieku, płci i zawodu osób przystępujących do ubezpieczenia. Składka może być
opłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie. Świadczenia wypłacane w ramach
polisy wolne są od podatku dochodowego i spadkowego, a przy zawieraniu umowy
wymagane jest minimum formalności.

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Podstawowy zakres ubezpieczenia
obejmuje śmierć ubezpieczonego (naturalną lub wskutek nieszczęśliwego wypadku).
Zakres rozszerzony pozwala zadbać o ochronę życia i zdrowia nie tylko ubezpieczonego,
ale i jego najbliższych.

W ramach ubezpieczenia możesz również skorzystać z infolinii telefonicznej, za pośrednictwem której uzyskasz informacje o zakresie świadczeń oraz o dostępnych terminach badań i wizyt.

bottom of page